bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Dyrektor -  Wiesława Małgorzata Tybuchowska

Kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialna. Zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki.

Główna księgowa - Halina Zimowska

Prowadzi i odpowiada za rachunkowość Biblioteki, opracowuje i nadzoruje realizację planów finansowych, sporządza sprawozdania finansowe i bilanse.

Kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie – Grażyna Czaplicka

Kieruje i odpowiada za działalność działu, którego głównymi zadaniami są :

  • sprawowanie nadzoru nad służbą informacyjną bibliotek publicznych w powiecie i mieście, udzielanie im pomocy metodycznej w tym zakresie,
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących regionu, tworzenie i udostępnianie regionalnych kartotek tradycyjnych i komputerowych,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu, promocja Biblioteki na zewnątrz.


Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego – Małgorzata Żdanowska

Kieruje i odpowiada za działalność działu, którego głównymi zadaniami są:

  • udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru organizacyjno-merytorycznego nad placówkami udostępniania zbiorów wchodzących w skład struktury organizacyjnej Biblioteki, zakup i opracowanie zbiorów dla tych placówek,
  • udzielanie pomocy bibliotekom w powiecie w zakresie organizacji form pracy z czytelnikiem; gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie wszelkiego rodzaju pomocy metodycznych do pracy z czytelnikiem oraz usprawniających warsztat i technikę biblioteczną,
  • gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności powiatowej sieci bibliotek publicznych.


Opublikował: Andrzej Kubicki
Publikacja dnia: 02.09.2020
Podpisał: Andrzej Kubicki
Dokument z dnia: 18.11.2019
Dokument oglądany razy: 454